Hopp til innhold

Definisjon

Definisjon

Andelslandbruk er et samarbeid mellom bønder og forbrukere der ansvaret for avlingene deles.

Denne nyskapende omsetningsformen har de siste årene økt kraftig i omfang, både i Norge og i flere andre deler av verden. Modellen er et eksempel på hvordan forbrukere og bønder i samarbeid tar ansvar for matproduksjonen.

Andelslandbruk går ut på at forbrukere forhåndsbetaler en andel av gårdens produksjon, som oftest for ett år av gangen. Forbrukerne er dermed med på å dele årsvariasjonene i avlingene. Andelslandbruk kan defineres slik:

Andelslandbruk er et langsiktig samarbeid mellom forbrukere og de som produserer mat- og andre landbruksprodukter. Ansvar, risiko og avling blir delt mellom partene etter avtale for ett år om gangen.

Omsetningsformen etterstreber bærekraft i alle ledd; både for jorda, planter, dyr, bonden og forbrukere.

5 Grunnprinsipper

Andelslandbrukmodellen er basert på fem grunnprinsipper, selv om det finnes lokale variasjoner fra andelslandbruk til andelslandbruk. De fem grunnprinsippene sikrer at produksjons- og omsetningsmodellen støtter opp om rettferdig handel som gavner bønder og forbrukere, sikrer gode samfunnsløsninger og legger til rette for et bærekraftig landbruk.

Andelslandbruk skiller seg fra andre former for direkte omsetningsløsninger gjennom gjensidig forpliktelse om produksjonen, og engasjement som knytter forbrukere og bønder sammen.

 

1. Dialog om landbruksdriften

Basert på gårdens produksjonsmuligheter har partene regelmessig dialog om hva som skal produseres og i hvilke mengder. På et årlig møte/årsmøte vedtas produksjonsplan og budsjett. Det skal være full åpenhet om driften i andelslandbruket.

2. Gjennomsiktig økonomi

Andelslandbruk er en modell som etterstreber bærekraft i alle ledd og er basert på tillit og gjennomsiktighet. Derfor skal økonomien for andelslandbruket være synlig for alle parter. Beløpet for den årlige andelen er basert på godkjent produksjonsplan og budsjett med reelle kostnader. Dette innebærer blant annet en anstendig godtgjøring til bonde, gartner, administrasjon og eventuelt andre nøkkelpersoner som er tilknyttet andelslandbruket.

3. Delt avling, delt risiko

Andelshaverne forhåndsbetaler en andel i andelslandbrukets produksjon, og deler dermed risikoen for årsvariasjoner. Andelshaverne betaler ikke for en bestemt mengde produkter, men for en bestemt produksjon som eies av og deles mellom andelshaverne.

4. Involvering av andelshaverne

Andelshaverne tar gjennom sin deltakelse direkte ansvar for sin matforsyning. Partene avklarer på forhånd arbeidsfordeling, hvem som har ansvar for høsting, distribusjon og eventuell dugnadsinnsats.

5. Bærekraftig landbruksdrift

Driften skjer på en ansvarlig og varsom måte som tar vare på miljøet, både for nåværende og framtidige generasjoner. Andelslandbruket etterstreber å opprettholde og fremme helsen til både jord, planter, dyr og mennesker.

 

Eikanes Andelshage  FOTO: Janne Marie Fatland
Eikanes Andelshage FOTO: Janne Marie Fatland

Basert på internasjonale prinsipper

Grunnprinsippene er utvikling over flere år av sentrale personer som har bidratt til oppstarten og utviklingen av andelslandbruk. De er basert på de internasjonale prinsippene for andelslandbruk. Se den europeiske erklæringen for andelslandbruk her.

I 2016 var det flere runder der målet var å formaliseres og enes om grunnprinsippene, dette skjedde på den årlige nettverkssamlingene og på mail der alle som driver med andelslandbruk i Norge ble involvert.

Vinteren 2017 jobbet en arbeidsgruppe der alle som ville ble invitert til å delta videre med alle innspillene. Arbeidsgruppen møttes to ganger og laget det ferdige utkastet som Nettverkssamlingen på Hadeland diskuterte og stilte seg bak. Arbeidsgruppen ble ledet av Jolien Perotti og besto ellers av: Alexandra Devik, Marit Bendz, Maria Bjune og Karine Granli.

Andelslandbruk på verdensbasis blir hovedsakelig drevet etter økologiske prinsipper, og slik er det også i Norge. Driften skal skje på en ansvarlig og varsom måte som tar vare på miljøet både for nåværende og framtidige generasjoner. Mangfold i åkeren, et sunt jordliv og en produksjon basert på kretsløpstankegang, samt et lavest mulig økologisk fotavtrykk står sentralt.

Her finner du en versjon av grunnprinsippene som kan printes ut eller sendes til medlemmer av ditt andelslandbruk i Bokmål. Her finner du samme dokument på nynorsk. Økologisk Norge har også trykket de opp i en flyer, ta kontakt hvis dere ønsker eksemplarer av disse. Kan også lastes ned her: Bokmål og Nynorsk.

FOTO: Kirkeby Andelslandbruk
FOTO: Kirkeby Andelslandbruk

Tilbake til toppen