Hopp til innhold

Personvern

Vi bryr oss om ditt personvern

Slik behandlinger vi dine personopplysninger.

1 Innledning

Økologisk Norge respekterer og ivaretar personvernet til våre medlemmer. I dette skrivet får du vite når, hvordan og hvorfor vi behandler personopplysninger om deg som er medlem hos oss. Videre utgjør dette dokumentet bindende retningslinjer for alle som behandler personopplysninger på vegne av Økologisk Norge, slik at all behandling av personopplysninger om våre medlemmer må skje i samsvar med disse bestemmelsene.

2 Hvem er vi? Kontaktinformasjon

«Behandlingsansvarlig» for vår behandling av personopplysninger om våre medlemmer er:

Økologisk Norge

Grønlandsleiret 31, 0190 Oslo, organisasjonsnummer 982 512 069.

Om du har spørsmål eller ønsker forbundet med vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til: info@okologisknorge.no.

3 Hva slags personopplysninger har vi om deg?

Vi vil bare behandle personopplysninger om våre medlemmer som er hensiktsmessig for å administrere medlemsforholdet. Konkret vil dette innebære at vi kan behandle opplysninger som navn, adresse, e-post, telefonnummer, og annen kontaktinfo, medlemstype, samt tidspunktet for etablering av medlemskapet og varigheten av dette.

Kilden til opplysningene vil normalt være medlemmet selv, ved opplysninger gitt i forbindelse med medlemsregistrering på nettet eller annen måte. Slike opplysninger kan også genereres gjennom dine aktiviteter og deltakelse som nevnt ovenfor. Vi kan supplere eller endre disse opplysningene med informasjon fra eksterne kilder for å bedre datakvaliteten gjennom «vasking» av opplysningene.

4 Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til

Personopplysningene om våre medlemmer vil bli benyttet for det formål å administrere og forvalte medlemsforholdet og aktiviteter som er forbundet med dette. Dette betyr blant annet at opplysningene kan brukes for at vi skal kunne kommunisere med medlemmene, fakturere kontingenter og andre pengekrav, samt måle medlemstilfredshet. Vi kan også bruke personopplysningene til å sende ut tilbud og markedsføringsmateriale. Medlemsopplysningene oppbevares også ut fra det allmennyttige formål å ha et historisk arkiv som viser innhold og utvikling av medlemsmassen til Økologisk Norge.

5 Rettslig grunnlag

Økologisk Norge vil ikke behandle personopplysninger med mindre vi har grunnlag for dette i loven. Behandlingen vil ha rettslig grunnlag i personvernforordningens art.6 nr. 1b) der denne er nødvendig for å oppfylle våre avtaler, eller for å gjennomføre tiltak på medlemmets anmodning før slike avtaler inngås. Behandlingen vil også ha rettslig grunnlag i personvernforordningens art. 6 nr. 1f) (interesseavveining). De interessene som forfølges av Økologisk Norge fremgår av formålsangivelsen under punkt 4 ovenfor. I den forbindelse bemerkes at Økologisk Norge ikke vil behandle personopplysninger om medlemmet utover det som anses som nødvendig for de formål som er nevnt ovenfor.

6 Hvem får tilgang til opplysningene?

Økologisk Norge har begrenset tilgangen til personopplysningene om sine medlemmer til de personer i organisasjonen som har «tjenstlig» behov for slik tilgang ut fra de formål som er nevnt under punkt 4 ovenfor. Økologisk Norge kan også i særskilte tilfeller der driften av virksomheten gjør det nødvendig dele opplysningene med våre databehandlere og våre leverandører, herunder også våre rådgivere, konsulenter, advokater og revisorer. Opplysningene kan også deles med politi og andre myndigheter dersom vi skulle få pålegg om dette.

7 Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene?

Personopplysninger om våre medlemmer vil kun oppbevares så lenge det er behov for dem ut fra formålet med behandlingen, og vil deretter slettes. Slik sletting vil normalt finne sted 5 år etter at medlemskapet i Økologisk Norge er opphørt.

8 Henvendelser og markedsføring

Økologisk Norge vil kunne sende forskjellige typer henvendelser til medlemmet så lenge medlemskapet består, herunder også markedsføringshenvendelser. Det vil ved enhver markedsføringshenvendelse per e-post eller SMS bli gitt anledning til å reservere seg mot ytterligere slike henvendelser.

9 Medlemmenes rettigheter

Personopplysningslovgivningen gir hvert av våre medlemmer rett til å kunne kreve innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om vedkommende, og på visse vilkår kunne kreve bl.a. sletting eller korrigering av slike opplysninger. Videre kan medlemmene i enkelte tilfeller ha krav på overføring av personopplysningene til andre (dataportabilitet) eller til å protestere mot eller kreve begrensning av behandlingen. Medlemmer som vil gjøre gjeldende slike rettigheter kan kontakte oss som angitt i punkt 2 ovenfor. Dersom du er uenig i vår behandling av personopplysninger om deg, kan du også klage til Datatilsynet. 

Tilbake til toppen