Hopp til innhold
Mat og klima

Pandemi og naturtap henger sammen

Fortsatt rovdrift på verdens naturressurser, med tap av biologisk mangfold, er veien til flere og verre pandemier. Økologisk bærekraftig matproduksjon basert på egne ressurser vil redusere risikoen for nye pandemier. 

Det er en klar sammenheng mellom ødeleggelser og tap av naturmangfold og den pandemien som verden nå står inne i, slår Det internasjonale naturpanelet (IPBES) fast i en rapport som ble publisert i forrige uke 

– Årsaken til covid-19 er intet mysterium. Denne pandemien skyldes de samme menneskelige aktivitetene som fører til klimaendringer og tap av biologisk mangfold, skriver Peter Daszak, som har ledet arbeidet med rapporten. 

IPBES-rapporten, som er utformet av 22 eksperter utpekt av Naturpanelet, varsler at opptil 850 000 ukjente virus i naturen kan gi infeksjoner hos mennesker. Avskoging, handel med truede arter, endring av landområder og nedbygging av natur, øker risikoen for at dette kan skje. Forskerne understreker at vi i fremtiden må forberede oss på flere og verre pandemier, hvis menneskene ikke begynner å sikre gjenværende, vill natur over hele verden.  

Økologisk en del av løsningen

Intensiveringen av landbruket og husdyrproduksjon trekkes også frem som direkte trusler mot biologisk mangfold – og som videre konsekvens; fremveksten av smittsomme sykdommer. 

IPBES-rapporten viser tydelig at det er menneske nes grådige rovdrift på naturen, som er den grunnleggende årsaken til at vi nå står midt i en pandemi.

– IPBES-rapporten viser tydelig at det er menneskenes grådige rovdrift på naturen, som er den grunnleggende årsaken til at vi nå står midt i en pandemi. Dette viser hvor viktig en økologisk bærekraftig matproduksjon vil være i fremtiden, sier Marit Grinaker Wright, landbruksrådgiver i Økologisk Norge.

Rapporten fra naturpanelet viser oss viktigheten av en bærekraftig og økologisk matproduksjon som ivaretar biodiversiteten, sier Marit Grinaker Wright, landbruksrådgiver i Økologisk Norge. Foto: Økologisk Agder
Rapporten fra naturpanelet viser oss viktigheten av en bærekraftig og økologisk matproduksjon som ivaretar biodiversiteten, sier Marit Grinaker Wright, landbruksrådgiver i Økologisk Norge. Foto: Økologisk Agder

Hun påpeker at vi i dag vet at matproduksjon som er basert på økologiske prinsipper, samarbeider med naturen og tar vare på det biologiske mangfoldet både over og under jordoverflaten

– Dette er grunnleggende viktig både for å sikre at jorda kan gi mennesker mat også i framtida og for å redusere risikoen for at pandemier, som den vi står midt oppe i, kommer igjen og igjen, sier hun. 

Økologisk landbruk ivaretar naturmangfoldet
I følge 
Agropub er mulighetene for å ivareta et stort biologisk mangfold bedre i økologisk landbruk, sammenlignet med konvensjonell drift. Etøkologisk jordbruk  være basert på variert vekstskifte, en betydelig andel av flerårige vekster og ulike arter sammen, ingen spredning av persistente giftstoffer, stor andel kantsoner i forhold til dyrka areal og variert landskap, både i stor og liten skala.   

Den syke «normalen» 

– Analysene i IPBES-rapporten viser klart at vi ikke kan gå «tilbake til normalen» med overforbruk av natur, arealer, mat- og energiressurser når denne pandemien er over, fortsetter Wright. – Vi må utvikle andre og bedre løsninger.

Analysene i IPBES-rapporten viser klart at vi ikke kan gå «tilbake til normalen» med overforbruk av natur, arealer og energiressurser når denne pandemien er over.

Hun påpeker at mer enn halvparten av maten vi nordmenn spiser er basert på andre lands intensive industrilandbruk. Agrobusiness og industrielt landbruk står for om lag en tredjedel av verdens klimagassutslipp, bruker brorparten av verdens ferskvannsressurser, skader det biologiske mangfoldet, forurenser og ødelegger matjorda og dreper insektene.

Les mer: Insektdøden kan stoppes

– Både import av fôr som trengs til vårt overforbruk av kjøtt, vår import av matvarer vi kunne ha dyrket selv og vår enorme sløsing gjennom matkastingframstår billig og lønnsom slik verdenshandelen i dag er skrudd sammen. IPBES-rapporten viser tydelig at pandemier er en del av prisen, som vi ikke har tatt med i det regnestykket, sier hun. 

Bærekraftig og økologisk drift med villsau på Sørværet. – Dette er norsk matproduksjon som tar vare på biologisk mangfold, sier Wright. Foto: Anders Braanaas
Bærekraftig og økologisk drift med villsau på Sørværet. – Dette er norsk matproduksjon som tar vare på biologisk mangfold, sier Wright. Foto: Anders Braanaas

Klare økomål må til

 Det er grunnleggende viktig at også vi i Norge setter klare mål for utvikling av et økologisk bærekraftig landbruk basert på våre egne arealressurser. Norske økobønder går foran og mange flere norske bønder vil gjerne legge om til økologisk drift, hvis bare våre myndigheter og avtaleparter er villige til å legge til rette for det. Derfor krever vi i Økologisk Norge nå at vi må få på plass igjen 15-prosent-målet, sammen med helt konkrete tiltak som gir bøndene økonomisk rom for å legge om til økologisk produksjon, sier Wright.

Les mer: Nyere forskning viser at økologisk landbruk kan gi like store, eller større, avlinger enn konvensjonelt. 

Endringer gir håp

– Covid-19 er den sjette i rekken av globale pandemier siden spanskesyken i 1918. Og selv om den har sin opprinnelse i mikrober som bæres av dyr, er det ene og alene menneskelig aktivitet som har drevet den frem, påpeker ekspertene i rapporten.  

De mener at løsningen på problemet egentlig er enkel. Menneskelig aktivitet og forbruk som fører til tap av biomangfold må reduseres, vill natur og områder med høy biodiversitet må beskyttes, blant annet fordi risikoen for smitte mellom dyr og mennesker er størst når dyrearter mister levestedene sine. 

– Det globale forbruket forstyrrer naturen og øker kontakten mellom dyreliv, husdyr, smittestoffer og mennesker. Dette er veien til pandemier, skriver Daszak. Likevel er han ikke udelt negativ.  

Ytring:  Slik sikrer vi en grønn fremtid 

– Det faktum at menneskelig aktivitet har vært i stand til å endre vårt naturlige miljø så grunnleggende, beviser at vi har makt til å gjøre de endringene som er nødvendige for å redusere risikoen for fremtidige pandemier – samtidig som vi bevarer naturen og reduserer klimaendringene, skriver han.  

Ekspertene som står bak IPBES rapporten konkluderer blant annet med følgende:

  • Nye pandemier kan komme oftere, vil spre seg raskere, ta livet av flere mennesker og skade økonomien mer enn Covid-19 har gjort, med mindre vi fundamentalt endrer hvordan vi globalt jobber med å forhindre smittsomme sykdommer.
  • Ekspertenes modellberegninger viser at det finnes opptil 1,7 millioner virus i ville pattedyr og fugler. Mellom 540.000 og 800.000 av disse kan smitte over på mennesker.
  • Å bekjempe en pandemi er minst 100 ganger så dyrt som å forebygge. En viktig måte å forebygge på er å sikre den gjenværende, ville naturen.
  •  Ifølge ekspertene er det de samme driverne som forårsaker klimaendringene og tap av naturmangfold som også gir risiko for pandemier gjennom påvirkning på miljøet: Endring i arealbruk, økt og intensivert landbruk, handel og forbruk som ikke er bærekraftig påvirker naturen og øker kontakten mellom ville dyr, husdyr, smittestoff og mennesker.


Kilde: Miljødirektoratet

Tilbake til toppen