Hopp til innhold
Gift i maten vår

– Urovekkende. Salg av sprøytegifter øker

Utkast til Handlingsplan for redusert bruk av sprøytemidler trekker opp høye ideelle mål, men foreslår tiltak som hittil har hatt liten effekt. Økologisk Norge krever innskjerping og mer konkrete tiltak. 

Økologisk Norge har avgitt høringssvar til Mattilsynet om Utkast til ny handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler  

Økologisk Norge slutter seg til Handlingsplanens beskrivelse av at det er behov for en styrket innsats for å redusere avhengigheten av kjemiske plantevernmidler og redusere risikoen for helse- og miljøeffekter ved bruk av slike midler. 

Altfor svake tiltak

Utkastet til ny handlingsplan lister, på linje med foregående plan, opp en rekke områder der det fortsatt finnes mange kunnskapshull og omfattende avvik. Handlingsplanutkastet trekker opp høye ideelle mål, men de foreslåtte tiltakene er altfor svake og er i hovedsak de samme som de siste fem årene har vist seg å være uten ønsket effekt.

Tilsyn viser at de som bruker plantevernmidler må bli bedre til å etterleve reglene 

Salg av plantevernmidler øker

Økologisk Norge mener en vesentlig innskjerping på tiltakssida vil være nødvendig for å få en endring i riktig retning. 
Til tross for at det lenge har vært et uttalt mål å redusere både forbruket av plantevernmidler og miljø- og helserisiko ved bruken av slike, har man heller ikke i den foregående handlingsplanperioden, 2016-2020, klart å nå noen av disse målene. Tvert imot har omsetningen av plantevernmidler økt det siste året. Miljø- og helserisiko er ikke gått ned.
 
 
Økologisk Norge viser også til kapittelet Plantevernmidler i Mattilsynets årsrapport for 2020, som melder at erfaringer fra tilsyn viser at de som bruker plantevernmidler må bli bedre til å etterleve reglene. Antallet bekymringsmeldinger med mistanke om ulovlig bruk er fortsatt høyt. 

Krav om elektronisk journal

Det må snarest mulig gjennomføres krav om elektronisk sprøytejournal. Innføring av obligatorisk elektronisk journalføring, vil gi myndighetene tilgang til yrkesbrukeres faktiske kjøps- og bruksdata og åpne for mer effektiv og enklere gjennomføring av kontroll av at yrkesbrukere overholder forskriften. Ulovlig bruk må kunne sanksjoneres. 

Utviklingen på plantevernområdet går altfor fort til at ti års gyldighet for autorisasjon for yrkesbruk av plantevernmidler er tilstrekkelig. Økologisk Norge mener det er nødvendig å korte inn gyldighetstiden for autorisasjonsbevisene. Til sammenlikning må alle økobønder hvert eneste år gjennomgå kontroll for sertifisering. 

Urovekkende utvikling

Økologisk Norge viser til Mattilsynets årsrapport for 2020 og det som står i utkastet til handlingsplan og finner det urovekkende:  

 • at omsetningen av plantevernmidler ikke går ned, til tross for nedgang i landbruksarealet og økning i bruken av lavdosemidler, med betydelig lavere NAD enn «gamle» midler. Heller ikke helse- og miljørisiko viser noen vesentlig nedgang.
 • at det påvises økende forekomst av resistens mot nye midler hos skadegjørere. Grenseverdier tar bare høyde for toksisitet, ikke for resistensutvikling. Dette kan føre til alvorlige konsekvenser både for biologisk mangfold i naturmiljøet og for humanhelse.
 • at Mattilsynets tilsynskampanjer, til tross for at de bare omfatter et fåtall yrkesbrukere, likevel avdekker et betydelig antall vesentlige mangler og regelbrudd: Mattilsynet har avdekket at kravet om journalføring i for liten grad følges, IPV-vurderinger er mangelfulle, det avdekkes ulovlig bruk av plantevernmidler og at reglene brytes ved at plantevernmidler spres nærmere vann enn det som er tillatt. 
 • at erfaringer fra veiledningsapparatet og funksjonstestere har vist at det er behov for å øke kunnskapen hos brukere om riktig bruk og innstilling av spredeutstyret for å redusere helse- og miljørisiko.  
 • at forhandlere, importører og autoriserte yrkesbrukere overholder regelverket i for liten grad og at det for sjeldent får konsekvenser for de som begår regelbrudd. Dette kan tyde på både kunnskapsmangel og uønskede holdninger.
 • at de mest brukte plantevernmidlene i kornproduksjon, og persistente metabolitter, ikke inngår i søkespekteret i miljøovervåkingsprogrammet JOVA. 
 • at det er store mangler i kunnskap om samvirkeeffekter. Innenfor dette området er det også store udekkede behov for utvikling av metodikk for risikovurderinger. 
Økologisk Norge mener Mattilsynet må gå fra informasjon og veiledning til innskjerping av tiltak  

I samsvar med den foregående handlingsplanen, utviklet Mattilsynet allerede for fem år siden en Veileder til forskrift om plantevernmidler, og NLR har utviklet en helhetlig mal for elektronisk plantevernjournal som nylig er oppdatert. Dette er tilgjengelig for alle. Ut fra dette, mener vi at informasjonsbehovet for autoriserte brukere og forhandlere av plantevernmidler bør være godt dekket.  

På tiltakssida mener vi i Økologisk Norge derfor at veiledning og tilrettelegging til nå har vist seg å ha for liten effekt og at det er behov for betydelig innskjerping og styrking av tiltakene, skal man ha et realistisk håp om å kunne oppnå noen av planens høye ambisjoner. 

Gjennomfør konkrete tiltak!

Økologisk Norge mener det nå er på høy tid å gjennomføre konkrete tiltak og stille klare krav til all yrkesmessig håndtering av plantevernmidler. Handlingsplanens foreslåtte tiltak, gjengitt under, burde ikke bare “vurderes” eller “ses nærmere” på, men gjennomføres i praksis:  

 • Vurdere å innføre elektronisk sprøytejournal. 
 • Vurdere å etablere krav om deltagelse i bedriftshelsetjeneste for yrkesutøvere i landbruket.
 • Øke kunnskapen hos brukere om hvordan riktig bruk av plantevernmidler og riktig innstilling og bruk av spredeutstyr kan redusere helse- og miljørisikoen.
 • Se nærmere på om dataene om bruk av plantevernmidler i sprøytejournalen bør komme i en form som gjør at de kan anvendes bedre enn i dag, for eksempel til å lage statistikk.
 • Vurdere tiltak som kan gjøre det mer attraktivt å søke om godkjenning og å bruke biologiske plantevernmidler, og om slike tiltak skal innføres. 

Slutt på gift til "hobbybruk"

Det siste året har også salget av "Hobbypreparater" økt kraftig. Her har man ingen kontroll med at brukerne overholder de begrensningene som står med liten skrift på etikettene.
Økologisk Norge mener at ytterligere tiltak for redusert plantevernmiddelbruk må gjennomføres:

 • Kjemisksyntetiske plantevernmidler må fases helt ut av kategorien «Hobbypreparater». 
 • Mattilsynets ressurser til kontroll og oppfølging bør styrkes vesentlig. 

Økologisk Norge slutter seg til Handlingsplanens beskrivelse av at det er behov for en styrket innsats for å redusere avhengigheten av kjemiske plantevernmidler og redusere risikoen for helse- og miljøeffekter ved bruk av slike midler.  

De mest bærekraftige plantevernmidlene, er fortsatt de som ikke blir brukt. 

 Fakta

I 2015 fikk Norge en ny forskrift om plantevernmidler. Den stiller krav til yrkesbrukere om at de skal overholde en rekke krav og vurdere "Integrert plantevern", IPV, først. Målet er redusert bruk av plantevernmidler. 
IPV innebærer at brukeren skal forebygge gjennom gode agronomiske tiltak, på samme måte som økologiske bønder gjør. Les mer hos Nibio: 8 prinsipper for IPV

Tilbake til toppen