Hopp til innhold
Oikos mener

Uklokt å vrake økomål

Det ble ikke flertall i Næringskomiteen for å beholde Stortingets 15%-mål for økologisk produksjon og forbruk. Oikos - Økologisk Norge ser fram til arbeidet med ny strategi for økologisk landbruk.

Innstillingen fra Næringskomiteen til regjeringens jordbruksmelding ble lagt fram i går. Det ble ikke flertall i  for å beholde Stortingets 15%-mål for økologisk produksjon og forbruk.
Oikos - Økologisk Norge mener dette er uklokt, men ser positivt på at det skal settes nye og oppdaterte mål i den kommende strategien for økologisk landbruk.

Ønsker nytt mål

Oikos - Økologisk Norge mener det innebærer en politisk svekkelse av målet om økologisk produksjon og forbruk om det ikke lenger skal fastsettes av Stortinget.
Vi mener likevel det er positivt at flertallet går inn for at det skal settes et nytt og oppdatert mål i strategien om økologisk jordbruk, kommenterer Andersen til Nationen. Innstillingen viser at flertallet har forstått at et slikt mål er viktig for å sikre langsiktighet og forutsigbarhet for dem som satser på økologisk produksjon i Norge.

Det er likevel et problem at partiene som går mot en slik målsetning er de som skal fastsette målet i den nye strategien, sier Regine Andersen. Vi mener det er uklokt å velge en slik løsning. Til syvende og sist vil Stortinget få spørsmålet tilbake i neste omgang når strategi og mål skal behandles i Stortinget, slik det går fram av innstillingen. Stortinget burde derfor selv ta ansvar for å utarbeide et nytt og oppdatert mål, poengterer hun.

Senterpartiet 95% fornøyd

Senterpartiets Geir Pollestad uttaler til Nationen at han er 95% fornøyd med resultatet av forhandlingene som førte fram til innstillingen. Kostnadseffektivitet blir ikke overordnet mål for landbruket, markedsordningene består som før, bortsett fra for svin, avløserordningen og tidligpensjon beholdes, kutt i regioner for melkekvoter ble mindre enn foreslått og økonomien i små og mellomstore bruk skal sikres. Selv om Senterpartiet er svært fornøyd, er det kanskje ikke overraskende at også landbruksministeren uttaler seg positivt om innstillingen.

Vil ha nytt økomål

Det er mange merknader til innstillingen. Det er positivt at komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, mener at «det må fastsettes et nytt og oppdatert økomål i strategien om økologisk jordbruk». Det betyr at de vil ha et nytt mål, som er mer i samsvar med realitetene slik de beskriver det.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Venstre og Sosialistisk Venstreparti, støtter regjeringens forslag om å gå bort fra dagens øko-mål for norsk landbruk. Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, legger i tråd med forslaget i meldingen til grunn at det videreføres stimulans til økologisk produksjon over jordbruksavtalen.

Jordbruksmeldingen vektlegger satsing på økologisk

Vi mener det bør være et ambisiøst mål for økologisk produksjon og forbruk i lys av regjeringens begrunnelse for økologi. Regjeringen har i jordbruksmeldingen vektlagt hvor viktig økologisk jordbruk er for jordliv, biologisk mangfold, økosystemtjenester og som en spydspiss for et bærekraftig landbruk i landet vårt, uttaler Regine Andersen. Om disse ordene skal gi mening, forutsetter det politisk vilje til å satse. Da er et ambisiøst mål viktig. Det betyr ikke at det skal være urealistisk, men det skal henge høyt og være noe å strekke seg etter, slik man også har mål på andre politiske områder som er viktige for samfunnsutviklingen men vanskelige å nå, slik som klimaområdet.

Lenke til saken i Nationen her

Tilbake til toppen