Hopp til innhold
Økologisk Norge

Ny strategi - spisser innsatsen

Toårige satsingsområder med en konkret handlingsplan, er et nytt strategisk grep i landsstyrets forslag til strategi for Økologisk Norge 2020-2030. Forslaget legges fram for vårt ekstraordinære landsmøte, 12. november.

Styret i Økologisk Norge foreslår klare og ambisiøse mål i den nye organisasjons-strategien, som vil bli lagt fram på ekstraordinært, digitalt landsmøte kommende uke.
Ekstraordinært Landsmøte 12. november vil behandle Organisasjonsstrategi for 2020-2030 og Politisk plattform.

Mer norsk økologisk

Med forslaget til ny Organisasjonsstrategi ønsker styret i Økologisk Norge å spisse innsatsen ytterligere for å nå målet om en betydelig økning i økologisk produksjon og forbruk, basert på norske ressurser innen 2030.
For det første toårige satsingsområdet vil overordnede mål være å få en konkret opptrappingsplan for norsk økologisk produksjon og forbruk i regjeringserklæringen i 2021 og å få økt norskandel på økologisk frukt og grønt innen 2022.

Gjenreis 15 % målet

Ambisjonen er å gjenreise det offentlige 15 %-målet med en forpliktende opptrappingsplan for norsk økologisk produksjon og forbruk. Arbeidet med å sikre konkrete formuleringer i partiprogrammene for neste Stortingsperiode er godt i gang.
Ambisjonen er også å synliggjøre potensialet for økt produksjon og forbruk av norsk økologisk frukt og grønt. Økoandelen i den storstilte frukt og grøntsatsingen norske myndigheter nå legger opp til, må økes. Skal vi lykkes med dette, må Økologisk Norge videreutvikles som en slagkraftig organisasjon.

Spisser innsatsen

Forslaget om toårige satsingsområder kommer i tillegg til fire andre strategiske grep for å nå de overordnede målene.
Landsmøte annet hvert år, målrettet prosjektarbeid, større kampanjer og bygging av allianser med landbruks- og miljøorganisasjoner er øvrige grep for å spisse organisasjonens innsats for å nå oppsatte mål. Dette er nødvendig for å sikre mest mulig effektiv bruk av de begrensede ressursene organisasjonen rår over.

Politiske rammebetingelser

I den politiske plattformen som landsmøtet skal behandle, er det tydelige målsettinger omkring sentrale utfordringer for norsk landbruk og norske forbrukere. Norsk sjølforsyning, jordvern, variert bruksstruktur, økt karbonbinding og bøndenes sjølråderett over frø og gjødsel, er viktige saker for Økologisk Norge.
Bønder som driver økologisk må ha gode og forutsigbare rammebetingelser for fortsatt å kunne være en spydspiss for miljøriktig og bærekraftig landbruk. Økologisk landbruk skal bidra til det grønne skiftet.
I plattformen er det lagt vekt på at økologisk landbruk må prioriteres og innlemmes i utdanning, undervisning og forskning. Det må også forskes på helseeffekten av økologisk mat og på konsekvensene av sprøytemidler og tilsettingsstoffer.

15% øko i offentlig forbruk

På markedssida må det legges til rette for økt omsetning av økologiske varer i hele verdikjeden.
Landsstyret innstiller på at landsmøtet skal ta inn i den politiske plattformen at det skal være et politisk vedtatt nasjonalt mål om 15% økologisk landbruk og forbruk innen 2030. Det skal også være et mål om at minst 15 % av offentlig innkjøp av matvarer skal være økologisk innen 2030. Dette er nødvendig for å sikre produsentene stabil avsetning, og for å sikre forbrukerne regelmessig tilgang på økologiske produkter. Det kan gi stabile og forutsigbare forhold i hele verdikjeden, både for produsenter, omsetningsleddet og forbrukerne.             

Økologisk Norge sine visjoner og verdigrunnlag er i samsvar med de grunnleggende økologiprinsippene, vedtatt i den internasjonale bevegelsen IFOAM:
HELSE - ØKOLOGI - RETTFERDIGHET - VARSOMHET
Tilbake til toppen