Hopp til innhold


Aktivitetsfondet

Aktivitetsfondet skal stimulere til aktivitet i utvalg, faggrupper og lag i hele landet. Alle utvalg, faggrupper og lag i Økologisk Norge kan søke om støtte.

Retningslinjer for forvaltning av fondet og tildelingskriterier


Aktivitetsfondet forvalter andelen av medlemskontingentene til Økologisk Norge som ikke går til kontingentrefusjon til lokal- og fylkeslagene. I tillegg settes det av 15 kr. per medlem i organisasjonen. Utdelingsperioden for aktivitetsfondet er kalenderåret.

Søknadsfristene er 1. mars, 1. mai og 1. september. Dersom beløpet ikke blir brukt opp innen året er omme, vil resterende beløp overføres til aktivitetsfondet neste år. Til siste søknadsfrist i kalenderåret er det mulig å søke støtte til aktiviteter som gjennomføres i begynnelsen av året etter.

Ta kontakt med hovedkontoret dersom ditt lag er interessert i å søke aktivitetsfondet, eller har andre spørsmål knyttet til dette. Det er utarbeidet enkle maler for søknader og rapportering på hvordan de tildelte midler er blitt brukt. Søknader skal blant annet inneholde en kort beskrivelse av aktiviteten/aktivitetene og et enkelt budsjett i dokumentet eller Excel. Rapport skal sendes på e-post innen fristen som er satt i tilsagnsbrevet, og skal inneholde en beskrivelse av aktiviteten, hvor mange som deltok, hva pengene ble brukt til og regnskap.


1. Tildelingskriterier: Når søknader til aktivitetsfondet vurderes vil følgende bli prioritert:

  • Aktiviteter som skaper oppslutning om Økologisk Norge sitt formål i utvalg, faggrupper og lag.
  • Aktiviteter som skaper økt aktivitet og synlighet i lokalmiljøet.
  • Aktiviteter som er åpne for alle, har vervepotensiale og som skaper gode møteplasser for dialog om økologisk produksjon og forbruk.
  • Aktiviteter som er viktige for å kunne opprettholde og videreutvikle aktivitet i lag.
  • Det vil bli prioritert å kunne tildele mindre beløp til mange lag fremfor å tildele store beløp til få lag dersom ovenstående kriterier er oppfylt.
  • Nye lag og de lag som aldri har mottatt midler vil bli prioritert foran lag som har mottatt midler tidligere dersom ovenstående kriterier er oppfylt.
  • Lag som har mottatt mindre beløp vil bli prioritert foran lag som har mottatt høyere beløp dersom ovenstående kriterier er oppfylt.
  • Det vil etterstrebes å holde igjen noe ved søknadsfrister tidlig på året, da det er ønskelig å ha midler igjen til de som søker senere på året. Store søknader på begynnelsen av året kan derfor få kutt, selv om det er midler til rådighet.

2. Midlene skal gå til å dekke dokumenterte utgifter i forbindelse med aktivitetene. Honorar for eget arbeid støttes ikke av aktivitetsfondet.

3. Sekretariatet behandler alle søknader. Saksbehandler i sekretariatet tar kontakt med Landsstyret dersom det oppstår usikkerhet rundt tildeling.

4. Når fondet er tomt for året skal dette gjøres kjent for alle utvalgt, grupper og lag.

5. Utvalg, faggrupper og lag som mottar midler fra aktivitetsfondet skal rapportere om bruken av midlene i sin egen årsmelding og i egen rapport innen fristen som er fastsatt i svaret om tildeling av midler.

Tilbake til toppen