Hopp til innhold
Håndboka

Politisk påvirkning som tillitsvalgt i Økologisk Norge

Interessert i politiske prosesser lokalt? Som tillitsvalgt i Økologisk Norge har du mulighet til å utøve politisk påvirkning for å få politikerne til å prioritere våre saker.

Hvordan man jobber lokalt handler til en viss grad om lokale forhold og nettverk. For å påvirke lokalt er det helt nødvendig å ha kontakt med politikerne lokalt og fortelle dem hvorfor økologisk landbruk er viktig. Det er ulike måter å opprette kontakt med lokale politikere på, det kan skje gjennom skriftlige innspill over e-post, men det beste er å møte politikerne. Gjennom møter med politikerne kan man bygge relasjoner som kan være nyttig for laget og organisasjonen over tid.

For å bidra og påvirke kan personlig kontakt med enkeltpersoner være viktig. Det er ofte enklere å overbevise enkeltpersoner, så det er viktig å få oversikt over hvem som jobber med hva og hvem som kanskje er spesielt opptatt av norsk landbruk generelt og øko-saken spesielt. Det er viktig at argumenter blir tilpasset med tanke på hvem en snakker med. Et tips kan være å ikke bruke tid på å forsøke å overbevise folk som allerede er overbevist eller folk som aldri kommer til å bli det. Forsøk å finne ut hvem som kan dra med seg andre og hvem som har innflytelse.

På disse sidene finner du innspill til hvordan du går frem for å påvirke politikere lokalt, og hvordan vi skal jobbe sammen nasjonalt og lokalt for å påvirke Stortingsvalget 2021. Du finner også landsstyrets forslag til konkrete endringer i partienes programmer høsten 2020.

Her kan du laste ned dette dokumentet som pdf.

Hva vil vi oppnå?

Politiske mål for 2021

  1. Konkret og tallfestet ambisjon for offentlig innkjøp.
  2. Konkrete tiltak for å øke norskandelen innen økologisk mat
  3. 15% målet for økologisk produksjon og forbruk må gjeninnføres og følges opp med en forpliktende opptrappingsplan

Landsstyret har utarbeidet en ny strategi for Økologisk Norge fra 2020 til 2030. Denne skulle etter planen ha blitt vedtatt på landsmøtet våren 2020 men ble utsatt da landsstyret ønsket større involvering fra lag og tillitsvalgte enn det et digitalt møte legger opp til. Gitt situasjonen med covid-19 denne høsten har landsstyret innkalt til ekstraordinært digitalt landsmøte 12. november 2020, der strategien vil være en av sakene som skal opp på dagsorden.

Økologisk Norge sentralt arbeider opp mot Stortingsvalget i 2021 med en rekke punkter. Tre punkter kan være viktige for våre tillitsvalgte å ta med seg og arbeide med videre lokalt:

1. 15%-målet for økologisk produksjon og forbruk må gjeninnføres og følges opp med en forpliktende opptrappingsplan

Økologisk Norge ønsker å gjeninnføre 15%-målet for økologisk produksjon og forbruk. Et samlet norsk landbruk støtter Økologisk Norge i kravet om tydelige mål for økologisk produksjon og forbruk i Norge. Økologisk Norge forventer at partiene tar økologisk landbruk inn i sine programmer, slik at neste regjeringserklæring vil inneholde tydelige formuleringer om en konkret og ambisiøs målsetting og tydelig satsing for norsk økologisk produksjon og forbruk.

2. Konkret og tallfestet ambisjon for offentlig innkjøp

En konkret og forpliktende opptrappingsplan for å nå de økologiske målsettingene er avgjørende for å lykkes. Vi trenger et mer stabilt marked for at flere skal kunne satse på økologisk landbruk. Partiene må vise at de har konkrete og tallfestede ambisjoner for offentlig innkjøp av norsk økologisk mat. Ambisjonene må så bli fulgt opp med en klar opptrappingsplan. Dette vil være et tydelig og viktig signal til de bøndene som har gått foran og vist vei til en mer miljøvennlig og bærekraftig matproduksjon. Det vil også stimulere andre til å følge etter.

3. Konkrete tiltak må settes inn for å øke norskandelen innen økologisk mat

Norskandelen på økologisk i butikk er alt for lav, og det er for lett å importere for å dekke det økologiske forbruket i Norge. Selvforsyning er en grunnleggende tanke i økologisk landbruk. Det må jobbes systematisk for å bygge merkevaren norsk økologisk.

Myndighetenes uttalte satsing på norsk frukt- og grøntproduksjon må inkludere norsk økologisk frukt og grønt. Her er det gode muligheter for å øke norskandelen av økologiske matvarer. Frukt og grønt er en viktig varekategori for norske økoforbrukere. Det vises tydelig i den store tilstrømmingen til andelslandbrukene og REKO-ringene, der øko-kunder som ikke finner det de vil ha av norsk økologisk frukt og grønt i butikkene, slutter opp om de nye omsetningsformene og handler i stort monn.

Tilgangen på norske økologiske varer i butikk er for dårlig. Samtidig er det svært vanskelig, særlig for mindre produsenter, å komme inn i butikkene med varene sine, og det er altfor lett for kjedene å importere varer for å dekke økoforbruket i Norge. Økologisk Norge mener at myndighetene må sette inn konkrete og effektive tiltak for å øke norskandelen, særlig på frukt og grønt. Økologisk Norge forventer også et systematisk arbeid for å bygge merkevaren norsk økologisk framover.

Aktiviteter for tillitsvalgte høsten 2020 og våren 2021:

  • Lage plan for oppfølging lokalt
  • Innspill til partienes fylkeslag
  • Invitere politikere på møte
  • Leserinnlegg

Lag en plan:

Politisk påvirkning handler i bunn og grunn om å snakke med folk som har myndighet til å bestemme. For å få gjennomslag er det viktig å planlegge påvirkningsarbeidet, for å få oversikt over hva man ønsker å oppnå og hvem man må snakke med for å få gjennomslag. Her finner dere utkast til en arbeidsoversikt. For å få gjennomført arbeidet kan det være viktig at arbeidet fordels mellom styremedlemmene i laget, og at ikke alt faller på en person. Lag en oversikt over hva som skal gjøres når, og hvem som er ansvarlig for å følge det opp.

Møte med politikerne

Det viktigste et lokal- eller fylkeslag kan gjøre for å få gjennomslag er å ha møter med politikerne eller andre viktige nøkkelpersoner som kan bidra til å påvirke lokalpolitikken lokalt. Gjennom møter bygger man relasjoner, og et møte gir laget mulighet til å gi politikerne kunnskap om hva økologisk landbruk er. I møte med politikere er det viktig at dere representerer Økologisk Norge på en god måte. Det er viktig å forberede seg godt og vite hva man ønsker å formidle.

Her er noen tips til hvordan dere kan gå fram:
1. Inviter deg selv på møte med politikerne
Politikerne har lyst til å snakke med organisasjonene i sin kommune eller valgkrets for å få mer kunnskap om hva som engasjerer deres velgere. Å møte en politiker trenger ikke være vanskelig, det kan enkelt gjøres ved å finne kontaktinformasjon til politikeren på kommunens nettside og enten ringe eller sende en epost hvor du inviterer deg på møte.  

I møter med politikere er det fint å representere Økologisk Norge på en god måte. Det er viktig å ha forberedt seg og tenkt over hva dere sier og hvordan dere sier det. Kjenn argumentene deres og ha god kjennskap til politikeren dere skal møte.

2. Forbered deg på møtet
Politikerne har mange møter og leser mange sakspapirer til hvert eneste møte. Derfor er det smart å forberede deg godt til møtet og lage et møtenotat som oppsummerer innspillene til Økologisk Norge, men pass på at det ikke er for langt, det bør ikke overskride en side. Det bør inneholde informasjon om hvem Økologisk Norge er og hvilke ønsker og krav vi har.

3. Gjennomfør møtet
Når du møter politikere og andre beslutningstagere kan det være lurt å legge opp til en god dialog, målet er å skape en relasjon og få formidlet kunnskap og informasjon om øko-saken. Ta gjerne imot spørsmål, og er det noe du ikke kan svare på så si at du skal undersøke og komme tilbake med et svar. Dokumenter gjerne møtene og videreformidle dette til medlemmene i deres lokale område, for eksempel gjennom sosiale medier.

Kronikker og leserinnlegg

Kronikker og leserinnlegg trenger ikke være lange for å komme på trykk, men det er viktig at den omtaler en sak som er interessant for allmennheten. Tenk gjennom hva du vil formidle og til hvem dette skal formidles.

Sjekk ut denne oversikten for å vite hvordan du kan påvirke politisk steg for steg.

Tilbake til toppen