Hopp til innhold


7 grunner til å velge økologisk

Det finnes mange gode grunner til å velge økologisk. Her er syv av dem.

Økologisk matproduksjon løser mange av vår tids største utfordringer. Vi får sunnere mat, mindre utslipp, mer mangfold, gladere dyr, og ikke minst bedre vilkår for alle som dyrker maten vår. For oss er det like naturlig å tenke på bonden som forbrukeren og myndigheter. Vi ønsker alle velkommen inn til vårt økofellesskap. Både i Norge og internasjonalt står matproduksjon for en betydelig andel av klimagassutslipp, forurensning og tap av naturmangfold. Samtidig er landbruket blant de som rammes hardest av klimaendringer og ødeleggelse av natur. Det er stadig mer anerkjent at klima- og naturkrisen må bekjempes samtidig, også innenfor landbruket.

1. Levende jord

Økologisk Norge arbeider for at all landbruksjord holdes i god hevd. Jordvern betyr at jorda ikke nedbygges, utarmes eller gror igjen og at beitearealer holdes i hevd. I økologisk landbruk er det ikke tillatt å bruke kunstgjødsel.

Kunstgjødsel har en negativ påvirkning på livet i jorda. Kunstgjødsel tilsettes jorda i form av salter, som reduserer antallet mikrober kraftig. Saltene trekker ut væske av cellene i mikrolivet, akkurat som når du salter en fisk i matlaging.

Motsatt gir organisk gjødsel næring til jordorganismer som meitemark, insekter, bakterier og sopp.

I tillegg til å utarme jorda kan overflødig nitrogen og fosfor fra kunstgjødsel forurense både vann og jord.

2. Giftfri mat

I økologisk landbruk er det ikke tillatt å bruke kjemisk-syntetiske sprøytegifter.

Forskning viser at sprøytegiftrester i frukt, solgt i EU, har økt mer enn antatt de siste årene. EU har påpekt at flere av disse stoffene bør byttes ut med tryggere alternativer.

Mattilsynets overvåkning av mat viser sprøytegift i omtrent halvparten av frukt og grønt i norske butikker, overveiende mer i importerte varer.

Nordmenn har omtrent 300 fremmedstoffer i kroppen sine per i dag, flere av dem er miljøgifter det er vanskelig å unngå. Studier viser at sprøytegift sirkulerer i kroppene våre etter at vi har spist dem, men at nivåene faller drastisk om vi endrer til økologisk mat.

Sprøytegifter kan vi altså aktivt velge bort ved å velge økologisk mat.

3. Dyrevelferd

Høy dyrevelferd er sentralt i økologisk landbruk. Dyra skal ha rett til fri bevegelse og naturlig adferd, både i fjøs og på utearealer. De skal få økologisk fôr, primært fra egen gård.

Dyra skal følge sin naturlige vekstkurve og ikke presses til å vokse raskt. De skal som hovedregel ikke holdes bundne eller settes i bur. Kua får også lengre samvær med kalven sin i økologisk landbruk, grisen skal ha rett til tilgang på varierte utearealer og det er begrensninger på hvor store kyllingflokkene kan være.

Økologisk Norge arbeider for at alle husdyr skal ha rett til et godt liv.

4. Solidaritet

11 000 bønder globalt dør hvert år som følge av eksponering for sprøytegifter. 44 prosent av bønder opplever minst ett tilfelle av alvorlig sprøytemiddelforgiftning årlig. Hele 96 prosent av frukten vi finner i norske butikker er importert.

Forskning internasjonalt viser fire ganger høyere antibiotikaforbruk i konvensjonelt dyrehold enn i økologisk dyrehold. For svineproduksjon er forskjellen hele 77 ganger. Mye tyder også på en sammenheng mellom dette antibiotikaforbruket og resistente bakterier i mennesker som har kontakt med dyra.

Økologisk Norge arbeider for en langsiktig og systematisk endring til et landbruk som gjør at alle bønder på sikt kan slippe å eksponeres for farlig bruk av sprøytegifter og antibiotika. Næring og myndigheter bør gjøre det samme.

5. Matsikkerhet

Økologisk Norge arbeider for økt selvforsyning, fra husholdningsnivå og til lokalt, regionalt og globalt nivå. Å utvikle og dele ny kunnskap om hvordan vi kan bygge god jordhelse, er viktig for vår sikkerhet for tilstrekkelig matforsyning i framtida.

I en tid med krig og høye priser, klimautfordringer med flom, tørke og sviktende avlinger, trenger vi god selvforsyning og beredskap. Vi trenger et system som baserer seg på ressurser som er der folk bor og som bruker dem på en måte som tar vare på jordfruktbarheten for framtida.

Økologiske metoder tar vare på matjorda, og godt agronomisk drevet økojord er mer motstandsdyktig både mot flom og tørke. Økologisk jord gir sikrere avlinger i usikre tider.

6. Biologisk mangfold

Mange arter av fugl, planter og sopp lever i landbruksarealer. Mer enn 1000 arter knyttet til jordbrukslandskapet står på nasjonal rødliste over arter som er truet av utryddelse. Når beitedyra blir flyttet inn i store fjøs gror landskapet igjen og mange arter forsvinner. I økologisk landbruk er det høyere krav til at beitedyra skal kunne gå ute.

Et giftfritt landbruk er viktig for det biologiske mangfoldet i og over jorda. I økologisk landbruk hjelper vi naturen med å holde skadegjørere i sjakk og oppnår dermed en sunn og god avling ved å legge til rette for et stort biologisk mangfold.

Forskning viser at økologisk drift gir mer organisk materiale og høyere innhold av mikroorganismer, meitemark og andre smådyr i jorda enn konvensjonell drift

7. Føre-var prinsippet

Det er ikke lett å forske på helseeffekter på mennesker fra sprøytegifter i maten, alene eller i kombinasjon med andre stoffer. Sprøytegifter som har vært godkjent i flere år kan forbys når ny, industri-uavhengig forskning viser skadeeffekter i lavere doser enn det som har vært forutsatt tidligere. Senest i 2020 ble det omstridte stoffet klorpyrifos forbudt, etter å ha vært på markedet siden 1965. Det er mange år med eksponering.

Det er heller ikke lett å forutse hva utarming og nedbygging av matjord, utstrakt bruk av antibiotika eller tilsetningsstoffer i maten vil få av følger i framtida. Derfor jobber Økologisk Norge for en matproduksjon som følger føre-var-prinsippet, slik at vi kan beholde planeten mest mulig sunn for framtidige generasjoner.

Sammen dyrker vi framtida!

Økologisk Norge er på lag med deg som er glad i mat, enten du spiser eller dyrker den selv. Vi er Norges største ideelle organisasjon for deg som dyrker og spiser økologisk. Som medlem hos oss støtter du en bedre måte å produsere og spise mat på, til glede for mennesker, dyr, klima og natur. Du får også medlemsbladet Ren Mat i posten fire ganger i året, et magasin om mat produsert på naturens premisser. I Ren Mat finner du spennende oppskrifter og inspirasjon til en grønnere livsstil.

Synes du arbeidet vi gjør er viktig? Støtt oss så vi kan gjøre enda mer!

 

Tilbake til toppen