Hopp til innhold

Sprøytemiddelrester i mat

Mattilsynet utgir årlig rapport om funn av rester av plantevernmidler i mat. 

Mattilsynet tok i 2017 i alt 1283 prøver av ferske, fryste og prosesserte matvarer. Prøvene omfattet 101 ulike vareslag av frukt, grønnsaker, barnemat, animalske produkter, korn/ris og andre næringsmidler fra 60 forskjellige land. 

Det ble påvist rester av plantevernmidler i 51 % av prøvene. Det 
var funn i 33 % av prøvene for norskproduserte varer og i 61 % for importerte varer.
Det ble påvist rester av plantevernmidler i 142 norske prøver og totalt var det 289 funn av plantevernmidler i disse prøvene.
For importerte produkter ble det påvist plantevernmiddelrester i 514 prøver med totalt over 1500 funn av plantevernmidler.

Mattilsynet oppsummerer slik:

Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt.

  • Det var ingen funn av plantevernmiddelrester over grenseverdi i norske prøver.
    Det ble funnet plantevernmidler over grenseverdi i 17 prøver (1,3%). 12 av disse var fra land utenfor EU/EØS.
    Etter at analyseusikkerheten ble trukket fra, ble 14 av disse provene (1,1 %) regnet som overskridelse.
  • Det ble påvist rester av flere enn ett plantevernmiddel i 34 % av prøvene. I én prøve av rosiner fra Tyrkia ble det funnet rester av 16 ulike plantevernmidler, men ingen av funnene var over grenseverdien. Av norske produkter var det to prøver av jordbær med rester av 9 ulike plantevernmidler i samme prøve. Ingen av prøvene hadde funn over grenseverdien. 
  • Det ble påvist rester av totalt 132 ulike plantevernmidler. Det er soppmidlene boskalid, fludioksonil og imazalil som ble hyppigst påvist. 
  • Det ble påvist glyfosat i 8 av 13 byggprøver, alle fra Norge. 
  • Det ble ikke påvist rester av plantevernmidler i barnemat og animalske produkter.

Resultatene fra overvåkingen viser at det er en nedgang i antall overskridelser i forhold til 2016. Det er kun meldt inn én prøve i EUs rapporteringssystem for helsefarlige funn i matvarer (RASFF). Dette er det laveste antallet av helsefarlige funn som er påvist i perioden 2014 til 2017.

Tall- og prøvegrunnlaget varierer imidlertid fra år til år. Det er derfor naturlig at det vil kunne være variasjoner innenfor de nivåer som er påvist.

Om prøvene av økologiske produkter:

Det ble tatt ut 95 prøver av økologiske produkter, hvorav 56 var importerte varer og 39
norskproduserte varer.
Det ble påvist klorpyrifos i lime fra Peru og spirotetramat i tørkede gojibær fra Kina. Begge
disse funnene ble notifisert til EU. Undersøkelser viste at funnet i lime skyldtes avdrift fra
konvensjonelle naboeiendommer, og funnet i gojibær skyldtes manglende rengjøring ved et
prosesseringsanlegg.
Det ble også funnet spinosad i stangselleri, tomat og slangeagurk fra Spania. Spinosad er et
godkjent virkestoff i økologisk produksjon.

Rapporten konkluderer med at økologisk mat er produsert i overensstemmelse med krav til økologisk produksjon.

Tilbake til toppen