Hopp til innhold

Fakta om økologisk ku og okse

Alle norske kyr får beite i løpet av sommeren, men det økologiske regelverket stiller enda høyere krav til dyrevelferd.

HUSDYR SPILLER EN veldig viktig rolle i økologisk landbruk. Det er det flere grunner til, blant annet:

 

  • Husdyrgjødsel er en viktig ressurs for økologisk drift.

  • Det er store beiteressurser i fjell og utmark som bør benyttes til matproduksjon.

  • Husdyr på gården gjør det enklere å utnytte rester fra annen planteproduksjon til fôr.

Økologisk husdyrhold uten tilhørende økologisk dyrkingsareal er ikke tillatt innen regelverket, for å unngå problemer med overbeiting, erosjon og forurensning av jord og vann. Og alle dyr i økologisk husdyrhold skal kunne gå ute. Dette gjelder også for økologiske kyr.

FÔR

For drøvtyggere er kravet i regelverket at dyra skal få 100 % økologisk fôr. 60 % av foret skal i tillegg være fra egne områder eller fra regionen.

Ku og storfe skal i størst mulig grad fôres på beite. Beitearealet må derfor være tilstrekkelig stort til at grasproduksjon blir opprettholdt. Dyra skal ha permanent tilgang på utendørs arealer, og fortrinnsvis beite, når vær og markforhold tillater det. Når værforhold gjør at beiting ikke er gjennomførbart, skal det dokumenteres, og dyra kan holdes inne.

Okser over ett år har egne regler, hvor beite kan erstattes av husdyrrom med fri tilgang til luftegård.

Foringen av dyra skal legges opp slik at dyrene får følge sin naturlige vekstkurve. De skal ikke presses til å vokse raskt.

KU OG KALV

Når det gjelder samvær mellom ku og kalv er det i økologiregelverket et minimumskrav om at kalven skal få die moren i 3 dager etter fødsel. Mange økologiske bønder velger å la dem gå lengre sammen, som på Grøndalen gård, som i tillegg til å være økologisk sertifisert har mottatt Dyrevernmerket for god dyrevelferd. Det er ingen krav om at kalven skal gå sammen med og die moren i konvensjonell produksjon. Økologiske kalver skal også fores med naturlig melk i minimum tre måneder – i motsetning til melkeerstatning. Et unntak er for melkeerstatning av naturlig melk. Kalven skal få tilgang til råmelk, og der dieperioden er kortere enn en måned, skal kalven få drikke av smokk.

Det anbefales også at kua og kalven adskilles gradvis etter dieperioden, for å minimere stress når de skilles. Ku og kalv kan enten være sammen i perioder uten at kalven får die, eller så kan kalven die kun om natten eller ettermiddagsmelkingen.

På gårder der ku og kalv får gå lengre sammen, for eksempel mellom 2,5 og 9 måneder, praktiseres det på ulike måter. De første dagene får ku og kalv være sammen hele døgnet, for deretter å være sammen på dagtid, når moren ikke beiter, og i bingen ved siden av om natten, for å sikre kalven. Det finnes per i dag ingen registrering av hvor mange økologiske gårder som praktiserer lengre ku og kalv-samvær enn 3 døgn, men en undersøkelse hos Debio fra 2017 viser at 50 % av økologiske storfebønder holder ku og kalv sammen mer enn tre dager.

PLASS

Melkekyr skal ha minimum 6 kvadratmeter og dyr over 500 kg. skal ha en kvadratmeter ekstra for hver 100 kg. over 500 kg. Det er dobbelt så stor plass som en konvensjonell okse på 600 kg. Det er også krav til at halvparten av arealet skal ha bekvem, ren og tørr liggeplass med strø.

 

Tilbake til toppen