Hopp til innhold

Jordbruksforhandlingene

Styrk veiviserne

Økologisk Norge ber avtalepartene i årets forenklede jordbruksforhandlinger om å sørge for bedre lønnsomhet for økologisk produksjon. Økobønder går foran og viser vei til en varig bærekraftig norsk matproduksjon.  

Avtalepartene er enige om å anvende eksisterende ordninger og om å begrense antall tema som bringes inn i årets forenklede forhandlinger, men holder ellers kortene tett til brystet. 
Økologisk Norge har tidligere gitt våre utfyllende innspill til avtalepartene.  

Styrk korn og grønnsaker 

– Slik situasjonen nå er, er det blitt enda viktigere at partene anerkjenner at det økologiske landbruket går foran i utviklingen av varig bærekraftig norsk matproduksjon i hele landet, uttaler Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge. – Avtalepartene  derfor allerede i denne omgangen kunne bli enige om en økt sats for arealstøtte til økologisk korn, proteinvekster, frukt og grønt, samt øke beitetilskuddet.  

Norske forbrukere etterspør mer norsk økologisk mat

Sikre framtidas matforsyning 

– Økt lønnsomhet for bønder som satser på en økologisk produksjon basert på de ressursene vi har her i landet, er viktig for å sikre forbrukerne bedre tilgang til norske økogrønnsaker og -korn, sier Solberg. – Videre utvikling av det norske økologiske landbruket vil også være viktig for å sikre framtidig matproduksjon. 

Kompenser for Corona-kostnader 

Coronautbruddet og smitteverntiltakene har tydeliggjort sårbarheten ved at også økologisk produksjon her i landet pr i dag er avhengig av importerte innsatsfaktorer 
– Vi har derfor også meldt inn til avtalepartene at de må sørge for en ordning som kompenserer for de ekstrakostnadene som økologiske produsenter er påført som følge av den situasjonen vi er oppe i.  

Må dyrke det vi kan 

– For Økologisk Norge er det viktig at norskandelen av de matvarene som kan dyrkes i Norge, blir så stor som mulig, framholder Solberg. – Norske forbrukere etterspør mer norsk økologisk mat. Særlig viktig i denne sammenhengen, er det å styrke produksjonen av økologisk frukt og grønt og utnytte våre rike beiteressurser. For å oppnå dette, må det økologiske landbruket styrkes betydelig, skal vi kunne redusere dagens omfattende importbehov.  

Forenklede jorbruksforhandlinger i år

Det ble i midten av mars klarlagt at det ikke kan gjennomføres tradisjonelle forhandlinger i 2020 på grunn av koronapandemien. På grunn av uvanlig stor usikkerhet om makro­økonomiske størrelser og markeds- og kostnadsutvikling, har Budsjettnemnda for jordbruket avgitt materiale uten prognoser for 2020, og uten referansebruksberegninger. Etter innledende dialog og senere konsultasjoner har staten skissert en mulighet for å gjennomføre forenklede forhandlinger i vår. Hensikten med forenklede forhandlinger er å bidra til forutsigbarhet for næringen og mest mulig stabilitet i matfor­syn­ingene. De forenklede forhandlinger blir gjennomført uten tradisjonelt utgangs­punkt i Budsjettnemndas grunnlagsmateriale. Avtalepartene er også enige om å anvende eksister­ende ordninger og om å begrense antall tema som bringes inn.

Normalt baseres forhandlingene på arbeidsdokumenter i form av krav og tilbud. I lys av den ekstraordinære situasjonen og at dette er forenklede forhandlinger, vil det ikke bli framlagt krav og tilbud. Partene har satt en frist for forenklede forhandlinger til 30. april.

Kilde: regjeringen.no

Tilbake til toppen