Hopp til innhold

Politikk

Økologisk må løftes ytterligere for å oppnå økt produksjon

Jordbrukets forhandlingsutvalg påpeker at økologisk produksjon har en sentral funksjon som pådriver innen miljø og bærekraft i norsk landbruk, en spydspissfunksjon i sitt krav til staten. 

Hva sier kravet om økologisk landbruk 

Jordbrukets forhandlingsutvalg påpeker at økologisk produksjon har en sentral funksjon som pådriver innen miljø og bærekraft i norsk landbruk, en spydspissfunksjon.  

Det trekkes frem at i økologisk produksjon så stilles det ekstra krav til miljø, og de økologiske produsentene innehar viktig kunnskap om driftsformer uten bruk av kjemisksyntetiske plantevernmidler og mineralgjødsel kombinert med vekstskifte, som har positiv effekt for biologisk mangfold, jordkvalitet og jordstruktur. Derfor er driftsformens bidrag til å gjøre norsk jordbruk mer miljøvennlig, ved at økologisk jordbruk i seg selv er mer miljøvennlig og ved at erfaringer og kunnskap fra økologiske driftsformer kan overføres til det konvensjonelle jordbruket.  

 

Økologisk må løftes ytterligere for å oppnå økt produksjon 

Det var likevel skuffende å se en manglende satsning på økologisk i jordbruket sitt krav. Økologisk Norge støtter jordbrukets forhandlingsutvalg med å innføre pristilskudd for økologisk frukt og grønt og potet som er helt avgjørende for å sikre økologisk grøntproduksjon framover.  

Økologisk Norge er overrasket over at Jordbrukets forhandlingsutvalg ikke har løftet kravet om et tallfestet mål for produksjon og omsetning i offentlig innkjøp. Et tallfestet mål har vært et omforent krav fra hele landbruket de siste årene fram mot revideringen av Strategien for økologisk landbruk. 

I stedet ser vi at jordbrukets forhandlingsutvalg legger opp til at økologisk produksjon fortsatt skal ha et markedsmål, men uten tiltak eller midler for å løse nettopp denne utfordringen i verdikjeden.  

Mange økologiske bønder har en uforutsigbarhet i forhold til økonomi, fordi mye av produksjonen er lagt opp til at merkostnaden skal dekkes inn av en merpris ut i markedet. Et ustabilt marked med små volum for alle produksjoner er en av hovedutfordringene for det økologiske landbruket i Norge. I et lite og sårbart marked, som det økologiske fortsatt er, er det ekstra viktig med forutsigbarhet for en god økonomi i primærproduksjonen om norsk jordbruk skal være i stand til å levere. 

Derfor er et tallfestet mål for økt økologisk produksjon, og offentlig innkjøp av norsk økologisk mat så viktig.  

Ut over å møte markedets etterspørsel av økologisk mat er produksjonen en viktig del av et bærekraftig norsk landbruk. Kompetansen fra det økologiske landbruket kommer hele landbruk til gode, slik at økologiske metoder kan gjøre hele landbruket enda mer bærekraftig. Derfor er det også viktig at vi har økologisk produksjon over hele landet for å levere på kravet om en mer bærekraftig matproduksjon 

 

Viser til evalueringen av strategien for økologisk landbruk for tallfestet mål  

Stortinget vedtok å revidere økostrategien i vedtak knyttet til opptrappingsplanen. I en evaluering fra 2023 var det bred enighet fra alle aktørene sittende i styringsgruppen til Landbrukets Økoløft, et samarbeidsprosjekt for å løfte økologisk landbruk i Norge, om at det trengs et tallfestet mål for produksjon og offentlig innkjøp.  

I Hurdalsplattformen står det at regjeringene skal arbeide for økt økologisk produksjon.  

Økologisk Norge mener at økologisk må løftes ytterligere for å oppnå økt produksjon, samt at det i den reviderte strategien må tallfestet mål for økologisk produksjon og offentlig innkjøp, slik både Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag mener.  

 

Sviktende statistikkgrunnlag for økologisk omsetning 

Økologisk Norge har påpekt at statistikken for omsetning av økologiske varer i Norge ikke er god nok, og har flere feil som bidrar til et ufullstendig bilde av salget i dag.

Det bidrar også til at en rekke konklusjoner i Jordbrukets Forhandlingsutvalg er basert på feil tall. Disse tallene må forbedres for 2024, og må prioriteres uavhengig av hvilket mål som settes for økologisk produksjon i en revidert strategi. 

 

Inntektsgapet tettes 

Jordbrukets krav på 3,9 milliarder tetter halvparten av inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper.  

Økologisk Norge støtter forhandlingsutvalgets krav for å få tettet inntektsgapet.  

Kravet på 3,9 milliarder tetter over halvparten av inntektsgapet mellom bønder og andre grupper, ifølge Bondelaget. For gjennomsnittsbonden vil det si 75.900 kroner per familieårsverk, etter den nye regnemetoden. 

 

Tilbake til toppen