Hopp til innhold

Regerativt

Med regenerativt landbruk inn i fremtiden

Begrepet regenerativt landbruk har vokst massivt i bruk de siste årene, og det er bra at jordhelse får mer oppmerksomhet. Men hva er egentlig forskjellene mellom økologisk og regenerativt landbruk?

Reelt vern av jorda er utelukkende positivt

Å verne om og stadig arbeide for bedre jordhelse og biologisk mangfold står helt sentralt i økologisk landbruk. Begrepet “regenerativt landbruk” har sin opprinnelse i den økologiske bevegelsen som et begrep for å beskrive det man vil oppnå med økologisk landbruk. Så da er det naturlig at den økologiske bevegelsen omfavner regenerative prinsipper, som jo allerede er inkludert i de fire prinsippene om økologi, helse, rettferdighet og omsorg som alt økologisk landbruk allerede drives etter.

Økologisk Norge er positive til at flere i konvensjonelt jordbruk forstår hvor viktig jordhelse og de regenerative praksisene er, og har begynt å bruke dem aktivt i sin drift. Dette ser vi på som utelukkende positivt. Dette synliggjør hvordan økologisk landbruk viser vei, og fungerer som en spydspiss for alt landbruk. Vi applauderer seriøse bønder og aktører som vil drive mer regenerativt.

 

Dette synliggjør hvordan økologisk landbruk viser vei, og fungerer som en spydspiss for alt landbruk.

Internasjonale advarsler

Organisasjonen IFOAM Organics Europe går for tiden hardt ut og advarer mot faren for grønnvasking. Økologisk Norge stiller oss bak IFOAM og er bekymret for at det går inflasjon i bruken av begrepet regenerativt landbruk, og at det uten videre regulering er fritt frem for aktører å grønnvaske egen virksomhet, eller bruke begrepet uten å ta innover seg betydningen, potensialet og målet med driftsformen. Vi ser at noen prøver å skape et inntrykk av at regenerativt går utover og er mer omfattende enn økologisk, mens det i realiteten ikke oppfyller minimumskravene til en økologisk praksis.

Det finnes ingen juridisk definisjon av «regenerativt landbruk», og heller ikke en vitenskapelig definisjon som man enes om. Det åpner opp for at begrepet kan misbrukes. Internasjonalt har store kommersielle aktører gått tungt inn for å fremme tilnærminger under denne paraplyen som gir få miljøfordeler, samtidig som det tillates bruk av en rekke degenerative metoder og sprøytegifter med velkjente problemer og risiko. Praksiser som langt ifra samsvarer med målet om en mer bærekraftig måte å dyrke mat på.

Regenerativt metode springer ut av økologisk landbruk

Vi vil gjerne sette søkelys på at opphavet til begrepet regenerativt landbruk kommer fra økologisk landbruk. Den nåværende uregulerte bruken av begrepet kan være forvirrende og villedende for både forbrukere og politikere, og dermed utgjøre en risiko for misbruk. Vi mener at økologisk drift bør være kjernen i regenerativt landbruk, og at «regenerativ» sertifisering og merking som bruker «regenerativ» bør samsvare med sentrale lovkrav i den økologiske standarden. Slik kan ytterligere regenerativ praksis bygges og utvikles i en sikker retning som ikke er villedende eller åpner for grønnvasking.

Regenerativt kan bygge bro

Vi heier på alle som lar seg inspirere og høster ny kunnskap i sitt møte med det regenerative. Her finnes en unik mulighet til å bygge bro mellom aktører i landbruket som lenge har manglet en felles vei inn til større samarbeid og nå får en mulighet til å nærme seg hverandre på veien mot et bedre og mer bærekraftig norsk landbruk. Men dette må skje på en måte som ikke åpner for misbruk av et allerede populært, men dessverre alt for uregulert begrep.

Hva er regenerativt landbruk - fra www.økologisk.no

Prinsipper for regenerativt landbruk

I motsetning til økologisk landbruk, følger ikke det regenerative landbruket et definert regelverk. 

Metodene er ikke definerte, fordi hver gård er forskjellig med hver sine økosystemer.

Organisasjonen Regenerativt Norge har derfor utarbeidet et sett med prinsipper som kan guide bonden i sin produksjon: 

  • Bonden kjenner sin egen kontekst og egen gård best 
  • Jorda må til enhver tid være dekket av en plantemasse
  • Levende røtter må være aktive i hele jorda
  • Etterstreber mangfold i jorda
  • Etterstrebe å integrere planteproduksjon med husdyr
  • Redusere fysisk og kjemisk forstyrring av jorda 
Tilbake til toppen