Hopp til innhold

Ny Forskning

Økologisk mat kan gi mindre kreftrisiko

En ny stor studie finner klare indikasjoner på at det kan være en sammenheng mellom økologisk kosthold og redusert risiko for kreft. Økologisk Norge etterlyser mer forskning på dette området.

Et høyere inntak av økologisk mat ser ut til å være forbundet med redusert risiko for kreft. Franske forskere har nå funnet klare holdepunkter for en slik sammenheng. Dette framgår av en ny, stor observasjonsstudie fra Frankrike, Nutrinet-Santé-studien. Studien er grundigere gjennomført enn noen annen studie i sitt slag når det gjelder denne problemstillingen. Den er publisert i det anerkjente tidsskriftet JAMA Internal Medicine.

De med høyest inntak av økologisk mat, hadde så mye som 25 prosent lavere risiko for kreft

25 prosent lavere risiko

Hele 70.000 mennesker deltok i studien, som er del av Nutrinet-Santé-kohortstudien. Deltakerne ble spurt om inntaket av 16 grupper av matvarer og i hvilken grad de valgte økologiske produkter innenfor disse gruppene.
Funnene i denne studien er interessante. De som hadde det høyeste inntaket av økologisk mat hadde så mye som 25 prosent lavere risiko for kreft enn det som hadde lavest inntak.

Justert for sunnere livsstil

Det er viktig å være klar over at observasjonsstudier ikke alene kan si noe direkte om årsakssammenhenger. Man kan bare konkludere med at det finnes en sammenheng, og justere for slike ting som en sunnere livsstil og andre utenforliggende forhold som kan forklare sammenhengene.
I denne studien er det gjort slike justeringer, og likevel ser vi altså at forskjellene fortsatt eksisterer.

Slike justeringer vil aldri bli gode nok, men sett sammen med annen forskning innen samme område kan observasjonsstudier bidra til å danne et bilde av om det er snakk om årsakssammenhenger, eller bare samvariasjon uten noen årsakssammenheng.

Svakheter ved studien 

I en kommentar til artikkelen i JAMA skriver forfatterne at det er noen svakheter i studien, noe det nesten alltid er i denne typen studier. Svakhetene knyttes gjerne til praktiske og økonomiske hensyn som vanskeliggjør gjennomføring av «den perfekte studie». En svakhet er at det ikke ble gjort noen undersøkelser av hvor mye (oppgitt) valg av økologisk mat hadde å si for faktisk eksponering, for eksempel for sprøytemidler. Det er rimelig å anta at det er klare sammenhenger på dette punktet, men slike målinger ville ha styrket konklusjonene i studien, dersom de hadde vært i tråd med de øvrige funnene.

En miks av ulike sprøytemidler har i flere studier vist seg å gi gentoksiske effekter

Det er så godt som umulig å få klare svar på hvilken faktisk betydning økologisk mat har når det gjelder å beskytte mot kreft hos mennesker. Det er særlig fordi kreft er en sykdom det gjerne tar lang tid å utvikle og fordi det å endre på kostholdet til mennesker over lang tid er svært kostbart og vanskelig. Dermed står man igjen med ulike dyremodeller for å studere kreft, samt å observere hva en stor gruppe «frittlevende» mennesker spiser.

Gentoksisk miks 

Et annet relevant spørsmål er om det finnes andre typer undersøkelser som kan si noe om kreftrisiko ved konvensjonell versus økologisk mat. Forfatterne av Nutrinet-Santé-studien trekker bl.a. fram at en miks av ulike sprøytemidler i flere andre studier har vist seg å gi gentoksiske effekter. Man regner generelt med at gentoksiske effekter innebærer økt risiko for kreftutvikling.

Det som imidlertid ikke nevnes i kommentaren til studien er hvordan sprøytemidler og tilsetningsstoffer er blitt godkjent i utgangspunktet. Det synes altså her som at det er de som ikke vil at sprøytemidler skal finnes i maten, som må frambringe dokumentasjonen på at det er skadelig, mens det tas for gitt at den godkjennelsen som er gjort av ulike stoffer er rimelig god. Det er svært mye som tyder på at systemet for slike godkjennelser lider av store svakheter. Mangel på undersøkelse av kombinasjonseffekter av ulike fremmedstoffer er blant de største svakhetene.

Underfinansiert forskning på økologisk mat

Det er et paradoks at føre-var-prinsippet ikke står sterkere når det gjelder fremmedstoffer i mat, samtidig som det gjøres svært lite forskning på helseeffekter av økologisk mat. Nutrinet-Santé-studien er en av flere studier i det siste som styrker viktigheten av å være føre-var. 

 

Nutrinet-Santé-studien

Nutrinet-Santé er en stor såkalt prospektiv kohortestudie hvor målet er at mer enn 300 000 mennesker blir fulgt opp over flere år. Studien begynte inkludering av deltakere i 2009. Personene som er med er rekruttert via store kampanjer og deltakerne fyller ut spørreskjemaer om livsstil via nettet. Studien bruker blant annet nasjonale registre for å følge opp hva slags sykdommer som opptrer i kohorten. På denne måten vil ingen dødsfall unngå bli registrert, men ulike sykdommer som oppstår vil ikke bli fullstendig registrert da forskerne bak studien regner med omtrent 20 % frafall for egenrapporterte helsedata. Studien har blant annet data på inntak av økologisk mat som er mer omfattende enn de fleste tidligere studier. I årene framover vil stadig nye resultater publiseres når det gjelder ulike helsetemaer.
Les mer om Nutrinet-Santé-studien

Tilbake til toppen