Hopp til innhold

#Inspirasjonsbonde

God agronomi er avgjørende

– Jeg vil at en fruktbar matjord skal være grunnlaget for min gårdsdrift, sier Ola Johansen i Øst-Finnmark i dette intervjuet.

 

I Pasvikdalen i Sør-Varanger kommune, helt øst i Finnmark, driver #Inspirasjonsbonde Ola Johansen med melk og kjøttproduksjon sammen med kona Tone Aandahl. På gården Nordheim er de to i gang med å legge om drifta til økologisk, men de må ta omlegginga over tid. 

Ola er med som #Inspirasjonsbonde i prosjektet Landbrukets ØKOLØFT.

Testperiode 

Å drive økologisk så langt nord som dette, er et nybrottsarbeid. – Jeg ser for meg en femårig testperiode for å gjøre erfaringer og finne fram til et bærekraftig driftsopplegg, forteller Ola. 
– God agronomi er helt avgjørende for å lykkes med økologisk drift. Målet er å legge om hele gårdens areal og etter hvert også melke- og kjøttproduksjonen.

Fremtidsrettet 

– Hva er bakgrunnen for at du begynte med økologisk drift?
Jeg mener det er fremtidsrettet kun å bruke lokale ressurser til å produsere mat. Det er også inspirerende at det økologiske fagmiljøet står for så mye av den agronomiske kunnskapsutviklingen og nyvinningene. Uten tvil er det også et helsemessig aspekt i å produsere mat på grunnlag av en fruktbar matjord, uten bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler.

Hundre mål økogras 

– Kan du fortelle litt om hva du produserer? 
Foruten bær og grønnsaker til eget bruk, har vi foreløpig lagt om 100 dekar til økologisk grasdyrking. Vi bruker bygg som dekkvekst i gjenleggsåret. Bygget høstes som grøntfôr og går sammen med graset inn i kjøtt- og melkeproduksjonen. Den er foreløpig konvensjonell. Noe av graset selger vi som hestefôr.

Forutsetter merpris 

Per i dag produserer gården 200 tonn melk og 10 tonn storfekjøtt i året. 
– Med et båsfjøs fra syttitallet som ble ombygd til løsdrift i 1996, er det mye som taler for et nybygg, forteller Ola. – Da vil det kunne bli et fjøs som er tilpasset det økologiske regelverket, forutsatt at vi får levere melk og kjøtt til økologisk merpris.

Kald jord er krevende

– Opplever du at økologisk drift byr på noen spesielle utfordringer? 
Så langt nord som vi driver, er det rett og slett temperaturen - og da spesielt jordtemperaturen - som er utfordring nummer én. Vår korte vekstsesong gjør det hele litt vrient. Gården ligger på myrjord, som er en vanskelig og nokså krevende jordtype.

Varsom med jorda 

– Er det noe ved økologisk drift som du tenker at konvensjonelle bønder ville hatt god nytte av? 
God agronomi, med kontroll på faktorer som drenering, kalking og jordpakking, er viktig og nyttig i produksjonen uansett driftsmåte. – Og jeg er sikker på at en mer varsom drift av matjorda også vil gi nytte i en konvensjonell drift, avslutter #Inspirasjonsbonde Ola Johansen i Pasvikdalen.

Gården Nordheim i Svanvik i Pasvikdalen er på 600 dekar fulldyrket areal og 90 dekar beite. I tillegg har de 1200 dekar utmark. Produksjonen utgjør til sammen tre årsverk, og Ola driver gården sammen med kona, Tone Aandahl. Kårfolket er fortsatt aktivt med i drifta, og de har en fast avløser.
Ola og Tone tok over gården for fem år siden og startet omlegging til økologisk i 2014. Målet er å legge om alt arealet, samt melke- og kjøttproduksjonen på sikt.

I denne serien med portrettintervjuer vil vi presentere alle #Inspirasjonsbøndene i prosjektet Landbrukets ØKOLØFT

I samarbeid med de 7 andre samarbeidende organisasjonene, skal vi sette økologisk landbruk på dagsorden og gi konkrete råd og veiledning til bønder som vil legge om eller er nysgjerrige på økologiske driftsmetoder. 
Under "Hva skjer?" på prosjektets forside vil du å finne eksakt dato i nærheten av deg. Inviter gjerne mange kolleger til å bli med! 

Tilbake til toppen