Hopp til innhold

Andelslandbruk

I et andelslandbruk får bønder og forbrukere en ny arena der de kan møtes for både samarbeid, læring og rettferdig handel av landbruksprodukter rett fra jorda.

 

Andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge har som mål å bidra til å trygge andelslandbruksmodellen som en forutsigbar distribusjonskanal for lokalproduserte økologiske varer og stimulere til etableringen av nye andelslandbruk.

Vi jobber også for å styrke andelslandbrukene som en læringsarena for økologisk produksjon og forbruk.

Kunnskap og inspirasjon

Vi arrangerer årlig en nettverkssamling for andelslandbrukene i Norge som en viktig møteplass for erfaringsutveksling, inspirasjon og kompetanseheving.  I tillegg samarbeider med Fylkesmennenes landbruksavdelinger om å arrangere flere regionale samlinger.

Vi drifter nettsiden www.andelslandbruk.no og jobber med å sikre gode plattformer for deling av informasjon mellom andelslandbrukene.  

Oppstartkurs og veiledning

I tillegg til tiltak som bidrar til å styrke de etablerte andelslandbrukene, jobber vi i prosjektet også for å bidra til at nye andelslandbruk blir etablert. I den forbindelse arrangerer vi to oppstartskurs i året. Vi gir også veiledning til bønder og andre interesserte på telefon, over e-post og i møter.

Vi har skrevet en håndbok for de som skal starte andelslandbruk som går gjennom de viktigste tingene de som skal etablere seg må tenke på. Vi gjør også en del informasjonsarbeid, holder foredrag og arrangerer selv eller bidrar på møter for å spre informasjon om modellen.

I prosjektet samler vi inn statistikk over utviklingen av andelslandbruk i Norge. VI dokumenterer utviklingen, svarer på medieforespørsler og gjør annet informasjonsarbeid for å sette andelslandbruk på dagsorden. Vi deltar også i det internasjonale nettverket for andelslandbruk; URGENCI, og samler inn kunnskap om den internasjonale utviklingen når det er relevant for norske forhold.   

Om andelslandbruk

Andelslandbruk er en nyskapende omsetningsform for landbruksprodukter som har opplevd en veldig vekst i Norge de siste årene. Det finnes andelslandbruk i alle landets fylker. Se oppdatert oversikt over antall aktive andelslandbruk på denne linken, og en informasjon om de ulike andelslandbrukene her

Andelslandbruk er et omfattende svar på ønsker om direkte kontakt mellom produsenter og forbrukere, og et miljøvennlig landbruk. I solidaritet tar lokale fellesskap ansvar for å skape bærekraftige matsystemer; sosialt, økonomisk og økologisk. Andelslandbruk i Norge er en del av en verdensomspennende bevegelse, med den engelske betegnelsen Community Supported Agriculture (CSA).

I Norge defineres andelslandbruk slik: 
Andelslandbruk er et langsiktig samarbeid mellom forbrukere og de som produserer mat- og andre landbruksprodukter. Ansvar, risiko og avling blir delt mellom partene etter avtale for ett år om gangen

Fakta:

  • Andelslandbruk kom til Norge etter at Norges Vel ledet et prosjekt for å se på mulighetene for denne omsetningsmodellen her til lands. SIFO, Grønn Hverdag og Økologisk Norge satt i prosjektgruppa sammen med Norges Vel, og dette ledet til etableringen av Øverland andelslandbruk i 2006. I 2012 var det fire andelslandbruk i Norge. Siden den gang har utviklingen skutt fart. De siste 6-7 årene har Økologisk Norge jobbet aktivt med veiledning, informasjonsarbeid, koordinering og nettverksbygging for andelslandbruksbevegelsen i Norge.
  • Prosjektet har en referansegruppe som ledes av daglig leder i Økologisk Norge, Børre Solberg.
    Gruppen består ellers av; Norges Bondelag ved Kari Marte Sjøvik, Norsk Bonde- og Småbrukarlag ved Siv-Elin Krutvik, Norges Vel ved Kari Clausen, Sogn Jord- og Hagebrukskule ved Aksel Hugo, NORSØK ved Turid Strøm, Norsk landbruksrådgivning ved Hans Gaffke, Fylkesmennenes landbruksavdelinger ved Anita Panman og to representanter for andelslandbrukene ved Nathalie Keene og Sigrun Bjerve.
  • Aktørene i referansegruppa er prosjektets hovedsamarbeidspartnere. I tillegg samarbeider vi med ressurspersoner og andre relevante aktører om forskjellige arrangement og tiltak. Andelslandbruksprosjektet er også med i et forskningsprosjekt om delingsøkonomi ledet av CICERO som heter SHAREON, samt prosjektet URBANFARMS ledet av Nibio. 
  • Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet.
  • Her kan du kjøpe Håndboka for å starte andelslandbruk, utgitt av Økologisk Norge.

 

Tilbake til toppen