Hopp til innhold
Landbrukets ØKOLØFT

Ny leder for Økoløft-prosjektet

Markus Brun Hustad overtok ved årsskiftet ledertrøya i det store samarbeidsprosjektet Landbrukets ØKOLØFT. Initiativtaker og tidligere leder Aina Bartmann takker av og samler kreftene i arbeidet for GMO-nettverket.

 

– Vi vil fortsette ØKOLØFT-prosjektet i samme spor og på det samme grunnlaget som før: En omforent forståelse av at vi trenger mer praktisk utveksling av erfaringer mellom konvensjonelt og økologisk landbruk og mer forskning og utvikling, uttaler Brun Hustad. Han har vært medarbeider i prosjektet fra starten og overtar nå lederansvaret for samarbeidsprosjektet Landbrukets ØKOLØFT.

– Sentrale mål for norsk landbruk må være å kunne ta bedre vare på fruktbarheten i matjorda, minimere menneskeskapte klimaendringer og basere mer av matproduksjonen på norske ressurser. I tillegg vil det være svært viktig å finne gode alternativer til kjemisk-syntetiske sprøytemidler. På alle disse punktene har økologisk landbruk en viktig rolle som spydspiss inn i hele det norske landbruket, understreker Brun Hustad.

Et samlet landbruk står bak

Prosjektet Landbrukets ØKOLØFT, som startet i 2016, har som mål å øke produksjonen av norsk økologisk mat. Mange prosjekter og aktører jobber for lignende målsettinger, men for første gang står et samlet landbruk bak målet, med ønske om å samkjøre sin innsats for felles vinning.

Prosjektets mest sentrale mål er å motivere flere bønder til å satse på økologisk produksjon, tilby forbrukerne det de etterspør: mer norskprodusert økologisk mat, utvikle økologisk landbruk som læringsarena for mer bærekraftige metoder for hele landbruket samt bidra til økt verdiskaping knyttet til økt etterspørsel i markedet.

Brobygger Aina Bartmann

Bak prosjektet står Aina Bartmann. Som politisk rådgiver i Oikos – Økologisk Norge, ønsket hun å bidra til å øke produksjonen av norske økologiske varer for å sikre at veksten i etterspørsel og forbruk kom norske bønder til gode. Gjennom mangeårig arbeid innenfor landbruk hadde hun planen klar.

– Brobygging mellom det konvensjonelle og det økologiske miljøet har vært sentralt for Landbrukets ØKOLØFT helt fra starten, sier hun. – Kunnskapsbygging i den praktiske erfaringsutvekslingen mellom bønder er viktig og positivt både for økologiske og konvensjonelle bønder.

30 #Inspirasjonsbønder

I front for prosjektet har vi 30 dyktige #Inspirasjonsbønder, som deler av sine erfaringer med økologisk drift og inspirerer kollegaer til å tenke nytt om egen drift. De har stått på, både i media og på åpne møter, på landbruksskoler og i møter i landbrukets regi.

Aina Bartmann framhever inspirasjonsbøndene: – De har vært en sentral nøkkel for å lykkes i å skape engasjement og diskusjon, mener hun. – #Inspirasjonsbøndene har kunnet kommunisere godt med konvensjonelle kollegaer, og de har kunnet snakke om aktuelle agronomiske utfordringer i økologisk drift. Begge driftsformene har mye å lære av hverandre, og utvikling av økologiske metoder fungerer som en spydspiss inn i det øvrige landbruket.
– Det har vært spesielt inspirerende som tidligere bonde, å høre på alle de spennende faglige diskusjonene som har foregått på møter som Landbrukets ØKOLØFT har arrangert eller bidratt til, sier Bartmann.

Løser konkrete utfordringer

Noen av tilbakemeldingene på utfordringer innen økologisk landbruk, har vært at regelverket kan oppleves noe uoversiktlig for en nybegynner. På denne bakgrunnen har DebioInfo, gjennom ØKOLØFT-prosjektet, utformet egne tema-ark og kortversjoner av regelverket. Tema-arkene er inndelt etter produksjonstype og driftsform. De gjør det enklere for bønder som vurderer å legge om til økologisk drift, å finne ut av hva en slik omlegging i praksis vil si for sin gård og produksjon. 

Prosjektet har fått innvilget støtte fra Landbruksdirektoratet også for 2018, og vil fortsette å arrangere åpne møter om økologisk landbruk over hele landet og motivere til omlegging gjennom inspirasjonsbøndene i prosjektet.

Lederskiftet

Markus Brun Hustad tar nå over prosjektlederansvaret fra og med 2018. Han har bakgrunn fra NMBU og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Han har vært ansatt i Oikos siden 2014, og har også vært medarbeider i Landbrukets ØKOLØFT siden oppstarten i 2016. Med seg får han Marte Guttulsrød som også har vært tilknytta prosjektet hele veien og vært ansatt i Oikos siden 2015.

Aina Bartmann har fra 2018 besluttet å samle sine krefter om arbeidet i Nettverk for GMO-fri mat og fôr, hvor hun så langt har vært daglig leder på deltid.

– Fremover er det flere store spørsmål og utfordringer rundt nye GMO-teknikker og debatter som kommer vil kreve mer. Derfor gir jeg nå stafettpinnen videre, uttaler hun. Bartmann skal blant annet arbeide med problemstillingene rundt en foreslått endring av Genteknologiloven

Ta gjerne kontakt med Markus Brun Hustad for mer informasjon om prosjektet, eller hvis du ønsker å snakke med en inspirasjonsbonde.

 

Landbrukets ØKOLØFT

I prosjektperioden har Landbrukets ØKOLØFT nådd rundt 3.000 personer. Det har vært tilnærmet lik andel konvensjonelle bønder, økologiske bønder og byråkrater i landbruket tilstede på møter og arenaer hvor prosjektet har deltatt.
Prosjektet har arrangert til sammen 26 åpne møter om økologisk landbruk fordelt på (sette inn antall fylker, evt «over hele landet») i løpet av 2016 og 2017.
Prosjektets 30 #Inspirasjonsbønder og en rekke faglige rådgivere har bidratt til en konstruktiv dialog om økologisk landbruk, hvor praktisk gjennomføring og faglig kunnskap har stått i sentrum.
#Inspirasjonsbøndene har deltatt på møter på landbruksskoler, møter i regi av faglagene samt andre arenaer i landbruket.

Landbrukets ØKOLØFT er et historisk bredt samarbeid for økt økologisk produksjon.

Bak prosjektet står Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgivning, Økologiske Foregangsfylker, Oikos – Økologisk Norge, Debio og DebioInfo som alle bidrar i en styringsgruppe og i et arbeidsutvalg.
I en nasjonal ressursgruppe sitter også samvirkene Tine, Nortura, Gartnerhallen, Felleskjøpet samt Nibio, Norsøk, Matmerk, Mattilsynet, Biologisk-dynamisk Forening, Bondens marked Norge og Norges Bygdeungdomslag.

Tilbake til toppen